Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Công ty Xăng dầu Hà Bắc (Petrolimex) đang kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm do Tổng công ty Bảo hiểm Pjico (PG Insurance) đơn vị thành viên chuyên doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cung cấp.

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm tầu thủy

Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm kỹ thuật